Ei ny satsing for dei som vil etablere bedrift innan musikknæringa. Studio, plateselskap eller bookingbyrå. SOMU sitt etableringsstipend skal gje nødvendig råd og verktøy for å komme i gang. Dette skal være ein lågterskel ordning for å konkretisere og vidareutvikle ein idé og legge grunnlag for vidare søking til stadar som Innovasjon Norge og andre næringsfond. I stipendet ligg det rekneskapstenester, mentor og reisestønad til ein nasjonal eller internasjonal bransjefestival/kursarena.

Musikknæringa er pr. i dag ikkje stor i Sogn og Fjordane og vi ser få nyetableringar. Med dagens strukturar og teknologi er det ikkje lenger umulig å drive med denne type næring der ein bur. Fondet ynskjer å være ein pådrivar for at vi skal sjå fleire etableringar i åra som kjem.